Actievoorwaarden Eindejaarsloterij 2019

Actievoorwaarden Eindejaarsloterij 2019

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door de Ondernemend Harlingen georganiseerde promotionele “December Lotenactie” (hierna: Actie). 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden. 

2. De Actie 

2.1 Deze Actie heeft een beperkte looptijd van 16 november tot en met 31 december van het jaar 2019. 

2.2 De klant ontvangt bij het afrekenen van zijn aankoop/aankopen  bij een deelnemende ondernemer in Harlingen een lot waarop een uniek nummer staat vermeld.

3. Deelname 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle klanten vanaf 18 jaar en ouder. 

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

3.5 Ondernemend Harlingen is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie. 

4. Uitkering van prijzen 

4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, maken kans op een geldprijs die wordt aangeboden door Ondernemend Harlingen.

4.2 De prijzen zijn 10 geldprijzen van € 449,=.

4.2 Over deze actie is geen kansspelbelasting verschuldigd.

4.4 In de 2 e week van januari 2020 zal door notaris Jelsma Koelma de winnende loten worden getrokken.

4.5 De winnende loten worden in de 3e week van januari 2019 kenbaar gemaakt via de Harlinger Courant, Harlingen Boeit, Facebook en op www.ondernemendharlingen.nl.

4.6 De winnaar kan na publicatie van de winnende loten tot en met 31 januari 2020 contact opnemen met Ondernemend Harlingen via mail (info@ondernemendharlingen.nl). Deze gegevens bevinden zich ook op www.ondernemendharlingen.nl. Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

4.7 In de 1e week van februari zal Ondernemend Harlingen contact opnemen met de winnaars over het verdere verloop van de uitreiking van de prijzen.

4.8 Op donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur zullen de prijzen aan de winnaars gezamenlijk worden uitgereikt bij Forhim Menswear in Harlingen.

4.9 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

4.10 De prijs wordt na de uitreiking per bank aan de winnaar uitbetaald.

4.11 De prijs is niet inwisselbaar voor andere goederen of diensten van Ondernemend Harlingen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

4.12 Ondernemend Harlingen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs. 

5. Publiciteit 

5.1 De winnaars van de prijzen geven Ondernemend Harlingen toestemming gefotografeerd te worden tijdens de overhandiging van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. 

5.2 De winnaar heeft voor de onder 5.1 genoemde promotionele activiteiten van Ondernemend Harlingen geen recht op een financiële vergoeding. 

6. Overige bepalingen 

6.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen via info@ondernemendharlingen.nl.

 6.2 Ondernemend Harlingen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Ondernemend Harlingen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Ondernemend Harlingen bekend gemaakt worden via de website www.ondernemendharlingen.nl.

6.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Ondernemend Harlingen gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

6.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 

6.6 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook. 

6.7 Aldus opgemaakt te Harlingen op 1 november 2019.