Vacatures

Lid van het bestuur van Ondernemend Harlingen zijn is een uitdagende ondernemende functie waarbij je verbinding legt en de vereniging ook naar buiten toe vertegenwoordigt. Jij bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat. Daarbij ben jij als lid van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Jij initieert het debat over alle aspecten rondom ondernemend Harlingen en bent aanjager van vernieuwing op dit terrein.

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

Het tijdsbeslag voor een lid van het bestuur is:

 • (minimaal) elke maand  het bijwonen van de bestuursvergaderingen in de avonduren, zo nodig wordt er meer vergaderd.
 • Jaarlijks de Algemene Vergadering bijwonen
 • Een lid kan een portefeuille hebben en is hier verantwoordelijk voor samen met de portefeuillecommissie
 • Elk lid heeft een proefperiode van een half jaar waarna evaluatie plaatsvindt.
 • De zittingstermijn is 4 jaar. Een lid van het bestuur kan na de eerste termijn nog 1 keer opnieuw gekozen worden.
 • Het lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie zonder vergoeding
 • De vergaderkosten zijn op kosten van de vereniging
 • Kortom: ca. 5 uur per week

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie of overige functie binnen Ondernemend Harlingen?

Je kunt vrijblijvend informatie vragen over de vacante functies of je aanmelden met een motivatie en CV door een mail te sturen naar: info@ondernemendharlingen.nl

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Bestuurssamenstelling en aangemelde kandidaten

Dagelijks bestuur:

 • Voorzitter
  Portefeuille Operationeel Team inrichting binnenstad
  Gerard de Boer
 • Secretaris
  Milan Grijmans
 • Penningmeester
  Portefeuille Marketing
  Janco Hiemstra

Overige bestuursleden:

 • Vertegenwoordiger ondernemers binnenstad (zone A en B)  – Jozef Dijkstra 
 • Vertegenwoordiger ondernemers buitengebied (buiten zone A en B)
  Portefeuille Businessclub – vacant
 • Vertegenwoordiger Horeca – Cor Boonstra
 • Vertegenwoordiger Horeca – Angela Zeelen

Samenstelling Raad van Toezicht en aangemelde kandidaten

De Raad van toezicht (RvT) ziet er op toe dat het bestuur van OH doet wat het moet doen en zich daarbij aan de statuten en het huishoudelijk reglement houdt. De RvT moet de volgende zaken goedkeuren: jaarplan, begroting, jaarrekening en grote bestuursbesluiten, zoals een verandering in de structuur van de organisatie. Eventuele risico’s worden besproken. De RvT heeft de bevoegdheid om het bestuur van OH te adviseren over kandidaat bestuursleden.

Kandidaat hebben zich gesteld :

 • Lucia van der Meer – afgevaardigde detailhandel
 • Henk Jan Cornelisse – afgevaardigde Horeca
 • Vacant – onafhankelijk lid

Profiel bestuursleden

Algemene competenties bestuurslid

Ieder bestuurslid heeft een algemene actieve rol zodanig dat:

 • Het lidmaatschap op positieve wijze uitgedragen wordt en de synergie tussen de leden benadrukt wordt;
 • Hij/zij continu alert is op kansen/signalen in de markt om de uitstraling van OH op positieve wijze onder de aandacht te brengen en deze signalen eventueel in te brengen in de vergaderingen zodat er actie genomen kan worden;
 • Gevraagd en ongevraagd advies gegeven wordt over de kansen die er zijn om OH te professionaliseren danwel positief te ondersteunen;
 • Via diverse media actief bijgedragen wordt aan het vergroten van het ledenbestand;
 • Hij/zij vanuit eigen discipline/vakgebied/kennis/kunde een actieve bijdrage levert aan het bestuur.

Voorzitter

Functieprofiel:

 • Is het gezicht van de vereniging en geeft leiding aan de vereniging en het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden) en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid;
 • Toezicht houden op ontwikkelingen in de vereniging en de uitvoering van activiteiten;
 • Het bewaken van de uitvoering van de genomen besluiten;
 • Formele woordvoerder zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij deze taak aan een ander bestuurslid is overgedragen;
 • Onderhouden van de communicatie met voor de vereniging belanghebbende partijen Gemeente Harlingen;
 • In overleg met de secretaris opstellen van agenda’s van bestuursvergaderingen, bijeenkomsten e.a. voorkomende overlegsituaties die daar om vragen;
 • Voorzitten van bestuursvergaderingen, bijeenkomsten e.a. voorkomende overlegsituaties die daar om vragen;
 • Onderkent de behoeften en belangen in de vereniging, vertegenwoordigt deze en handelt daarnaar;
 • Thema’s die spelen in de maatschappij/bij de leden die aan het doel van de vereniging gelieerd zijn besproken worden in de vergadering en bekeken wordt hoe deze in een breder kader behandeld kunnen worden;
 • Is op zoek naar wilsovereenkomst en gezamenlijke behoeften en belangen;
 • Is besluitvaardig waar nodig en kan de vergadering naar besluitvorming leiden;
 • Is een verbinder zowel binnen als buiten de vereniging;
 • Kan de taken van de andere DB-leden waarnemen in voorkomende gevallen.
 • Dient 100% onafhankelijk te zijn: verricht geen werkzaamheden in Horeca en/of detailhandel.

Secretaris

Functieprofiel:

 • De secretaris notuleert de vergaderingen, verzorgt de correspondentie, inclusief e-mail van de vereniging en verder alle aankondigingen, oproepingen en mededelingen die uit naam van en in overleg met het bestuur worden gedaan. Hij draagt zorg voor een verantwoord archiefbeheer. In dit archief worden alle officiële stukken van de vereniging bewaard en tevens die stukken, die door het bestuur geacht worden daarvoor in aanmerking te komen.
 • Het bijeenroepen van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten en het opstellen van de agenda daarvoor, in overleg met de voorzitter.
 • Kan de taken van de voorzitter waarnemen in voorkomende gevallen.
 • Dient deels onafhankelijk te zijn: verricht < 50% werkzaamheden in Horeca en/of detailhandel.

Penningmeester

Functieprofiel:

 • Het onderhouden van contacten met derden met betrekking tot de afhandeling van de financiële administratie van de vereniging.
 • De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de vereniging. Hij verricht conform door het bestuur vastgestelde betalingsafspraken alle betalingen en legt nauwkeurig alle inkomsten en uitgaven vast. Hij stelt maandelijks voor het bestuur een financieel overzicht
 • De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op die uiterlijk in december voorafgaand aan het begrotingsjaar door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
 • Voor uitgaven buiten de goedgekeurde begroting om heeft de penningmeester machtiging van het bestuur
 • De penningmeester legt binnen drie maanden na afloop van het betreffende boekjaar in de bestuursvergadering rekening en verantwoording af van zijn
 • De kascontrole wordt jaarlijks door een daartoe aangewezen bestuurslid uitgevoerd. Na goedkeuring van de cijfers wordt de penningmeester decharge
 • Kan de taken van de voorzitter waarnemen in voorkomende gevallen;
 • Eventueel aanvraag subsidiegelden, bijdragen andere organisaties, sponsorgelden
 • Dient deels onafhankelijk te zijn: verricht < 50% werkzaamheden in Horeca en/of detailhandel.

Vertegenwoordiger ondernemers binnenstad (zone A e B)

Functieprofiel:

 • Richt zich op het verbinden en ondersteunen van ondernemers en ondernemersorganisaties in de binnenstad. Doel daarbij is een economisch goed functionerende binnenstad, waar consumenten en bezoekers graag heen gaan.
 • De ondernemers van de binnenstad een platform geven binnen OH om zich gehoord te voelen en specifieke vraagstukken die zich afspelen in het centrum van Harlingen onder de aandacht gebracht worden.
 • Hij/zij als algemeen aanspreekpunt dient voor OH met betrekking tot activiteiten van de detaillisten/ondernemers in het centrum en vice versa.
 • Indien gevraagd een actieve bijdrage geleverd wordt aan de activiteiten/vergaderingen/bijeenkomsten van het centrum.
 • Promoot het winkelgebied te weten het centrum van Harlingen (omvattende het gebied zone A en B, althans dat gedeelte van het centrum van Harlingen waar reclamebelasting wordt betaald).
 • Het verbeteren van het imago van het centrum van Harlingen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Beheert de portefeuille Operationeel Team activiteiten binnenstad
 • 100% werkzaam als ondernemer in de detailhandel binnenstad

Vertegenwoordiger ondernemers buitengebied (buiten zone A en B)

Functieprofiel:

 • Richt zich op het verbinden en ondersteunen van ondernemers en ondernemersorganisaties in het buitengebied. Doel daarbij is een economisch goed functionerend buitengebied, waar consumenten en bezoekers graag heen gaan.
 • De ondernemers van dit buitengebied een platform geven binnen OH om zich gehoord te voelen en specifieke vraagstukken die zich afspelen in het buitengebied onder de aandacht gebracht worden.
 • Hij/zij als algemeen aanspreekpunt dient voor OH met betrekking tot activiteiten van de ondernemers in het centrum en vice versa.
 • Indien gevraagd een actieve bijdrage geleverd wordt aan de activiteiten/vergaderingen/bijeenkomsten van het buitengebied.
 • Promoot het buitengebied.
 • Het verbeteren van het imago van het buitengebied.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • 100% werkzaam als ondernemer in het buitengebied

Vertegenwoordigers Horeca

Functieprofiel:

 • Richt zich op het verbinden en ondersteunen van Horeca-ondernemers en Horeca-ondernemersorganisaties in de gemeente Harlingen. Doel daarbij is een economisch goed functionerend Horeca Harlingen, waar consumenten en bezoekers graag heen gaan.
 • De Horeca ondernemers een platform geven binnen OH om zich gehoord te voelen en specifieke vraagstukken die zich afspelen binnen de Horeca onder de aandacht gebracht worden.
 • Promoot Horeca Harlingen.
 • Het verbeteren van het imago van Horeca Harlingen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • 100% werkzaam als ondernemer in de Horeca
 • Lid zijn van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Harlingen

Portefeuille Marketing

Het bestuurslid levert een actieve bijdrage aan de marketingactiviteiten van OH op zodanige wijze dat:

 • De website regelmatig gecheckt wordt op attentiewaarde en meegedacht wordt over vernieuwing/aanpassingen;
 • De huisstijl van OH bewaakt wordt en uniform gehouden wordt;
 • Actieve inzet aanwezig is en deze leidt tot het meedenken en initiëren van activiteiten/activiteitenagenda;
 • Een marketingplan opgezet wordt waarbij aandacht is voor de diverse doelgroepen en aan de hand hiervan in samenwerking met het voltallige bestuurd een communicatieplan (communicatie naar dag- en weekbladen) wordt opgesteld en uitgevoerd;
 • Reacties afkomstig va de leden in samenwerking met het bestuur geanalyseerd worden en verwerkt worden in een middellange termijnplanning voor toekomstige plannen, acties, evenementen en aandachtspunten;
 • In overleg/samenwerking met het bestuur de (activiteiten van de) OH optimaal en eenduidig onder de aandacht brengen bij zowel leden als niet-leden.

Portefeuille Businessclub

Het bestuurslid levert een actieve bijdrage aan de portefeuille Businessclub van OH op zodanige wijze dat:

 • het doel om ondernemers, bedrijfsleiders, directeuren, bestuurders en ondernemersorganisaties e.d. die werkzaam zijn in de gemeente Harlingen bij elkaar te brengen, en zo het bedrijfsleven te stimuleren nagestreefd wordt.
 • de businessclub het platform is om op een ongedwongen, laagdrempelige manier zakelijke contacten te verbreden en te verdiepen.
 • Innovatie, kennisdeling en samenwerking tussen de ondernemers gestimuleerd wordt.
 • de Businessclub door middel van netwerkbijeenkomsten bovenstaande realiseert

Procedure

 1. De kandidaat-bestuurslid dient met betrekking tot de vacature een gemotiveerde brief in bij het bestuur.
 2. Het bestuur draagt de voorgestelde kandidaten voor aan de RvT, welke RvT een advies uitbrengt aan het bestuur met betrekking dat de kandidaat bestuursleden.
 3. Het bestuur doet een bindende voordracht van de kandidaat aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij het zwaarwegende bezwaren tegen benoeming van de voorgedragen kandidaat heeft.
 4. Indien het bestuur niet tot voordracht overgaat, deelt zij dit schriftelijk mee aan de voordragende organisatie(s) en stelt deze organisatie(s) in de gelegenheid binnen een termijn van minstens 30 dagen een andere kandidaat voor te dragen. Indien ook deze kandidaat op zwaarwegende bezwaren van het bestuur stuit, of indien binnen de gestelde termijn geen kandidaat wordt voorgedragen, zoekt het bestuur zelf een kandidaat en draagt deze voor aan de Algemene Ledenvergdering.
 5. Indien er meerdere kandidaten zijn, wordt er een onafhankelijk benoemingscommissie samengesteld, door het bestuur, die alle gegadigden hoort. Zij doen een bindende voordracht aan het bestuur.
 6. Een benoeming wordt bevestigd in de Algemene Ledenvergadering.
 7. Een benoeming gaat in op het moment van aftreden van het aftredende bestuurslid. In geval van een tussentijdse benoeming (dus als een bestuurslid zijn zittingstermijn niet vol maakt), wordt het rooster van aftreden van de vertrekkende bestuurder gevolgd.